Interface IBaseFileInputReader

  • Method Detail

   • readRow

    boolean readRow()
         throws org.pentaho.di.core.exception.KettleException
    Throws:
    org.pentaho.di.core.exception.KettleException