Class StringCutData

  • Field Detail

   • inStreamNrs

    public int[] inStreamNrs
   • outStreamNrs

    public String[] outStreamNrs
   • cutFrom

    public int[] cutFrom
   • cutTo

    public int[] cutTo
   • outputRowMeta

    public org.pentaho.di.core.row.RowMetaInterface outputRowMeta
   • inputFieldsNr

    public int inputFieldsNr
  • Constructor Detail

   • StringCutData

    public StringCutData()
    Default constructor.