org.pentaho.di.trans.steps.textfileoutput

Enum TextFileOutputMetaInjection.Entry